Algemene voorwaarden en privacy

1.0 Algemene voorwaarden behandelingen en diensten

Fijn dat je gebruik wilt maken van mijn zorgverlening. Ik wil je graag inlichten over de verschillende aspecten en afspraken die van belang zijn in onze relatie als therapeut en cliënt. Door onze wederzijdse instemming is er wettelijk gezien sprake van een behandelovereenkomst. Alles wat wij mondeling of schriftelijk afspreken valt onder de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO)

1.1. Ethische code

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging voor Malva therapeuten (BvMT) en verricht mijn werkzaamheden overeenkomstig de ethische code/beroepscode van de BvMT. Ik respecteer hierbij je  grenzen en levensvisie.

1.2 Werkwijze

Wij komen samen overeen welke behandelmethoden gewenst zijn. Ik verplicht mij om duidelijke informatie over de behandelingen te verstrekken in alle fasen van de behandeling en alleen te behandelen met jouw toestemming. Het blijft jouw verantwoordelijkheid om duidelijk je grenzen hierin aan te geven. Ik zal geen behandelingen uitvoeren waartoe ik niet ben opgeleid.

1.3 Tarief

Ik zal niet afwijken van het overeengekomen behandeltarief. Het afzeggen van een afspraak kan zonder kosten tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van de afspraak. Indien je een afspraak binnen 24 uur afzegt behoud ik mij het recht om de kosten voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

1.4 Vergoeding

Mijn behandelingen komen niet in aanmerking voor een vergoeding bij de zorgverzekeraar.

1.5 Inzetverplichting

Er kunnen geen garanties gegeven worden voor het resultaat van de behandelingen. Er geldt geen prestatieverplichting anders dan dat ik mij volledig inzet tijdens je bezoeken.

1.6 Privacy en beroepsgeheim

Alle informatie die je mij als cliënt verstrekt wordt behandeld zoals bepaald in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Dit impliceert in het kort het volgende:

  • Ik heb een geheimhoudingsplicht voor al wat je met mij deelt. Niets daarvan mag zonder jouw toestemming gedeeld worden met andere instanties of zorgpartijen. Tenzij daar een wettelijke grondslag voor aanwezig is. Dan ben ik verplicht om informatie te verstrekken. Wanneer deze situatie zich voordoet, zal ik je direct infomeren.
  • Ik heb de verplichting een dossier aan te leggen en dit veilig op te bergen. De bewaartermijn van het  dossier is sinds 1 januari 2020 wettelijk vastgesteld op 20 jaar. Indien je wilt dat je dossier vernietigd wordt, ben ik gehouden om dit binnen 3 maanden na ontvangst van jouw schriftelijk verzoek te doen. Je hebt altijd recht op inzage in je dossier.
  • Je hebt recht op privacy. Privacy inzake het omkleden indien op de blote huid (als je daarmee instemt) behandeld wordt. Lichaamsdelen welke niet manueel behandeld worden, zullen worden toegedekt met handdoeken. Ook mag je rekenen op privacy betreffende onze gespreksvoering en dat ons gesprek niet hoorbaar is in aangrenzende vertrekken.

1.7 Meldplicht

Als Nederlandse onderdaan heb ik mij aan de wet te houden. Ik ben daarom verplicht bepaalde misdragingen van medeburgers aan de politie, justitie of aan personen die gevaar lopen door te geven. Als professioneel hulpverlener ben ik tevens verplicht te werken volgens de Wet meldcode huiselijk geweld.

1.8 Plicht tot informeren

In de WGBO is vastgelegd dat je ten aanzien van je behandelaar verplicht bent om duidelijke en relevante informatie te verstrekken over jouw gezondheid en ziekte geschiedenis. Zowel bij de intake als gedurende het behandeltraject.

1.9 Behandeling kinderen en adolescenten

Kinderen onder de 12 jaar behandel ik alleen in het bijzijn van een begeleider (ouder, verzorger of andere bevoegde volwassene). Bij kinderen tussen de 12 en 16 jaar is het bijzin van een begeleider niet strikt noodzakelijk, maar dit mag natuurlijk altijd. Kinderen ouder dan 16 jaar mogen volgens de wet zelfstandig beslissingen nemen wat betreft de behandelovereenkomst.

1.10 Energetische diagnose

Ik stel geen medische diagnose en schrijf geen geneesmiddelen voor. Indien nodig adviseer ik je om je eerst te laten controleren door je huisarts of ander terzake kundig zorgverlener. Indien daar noodzaak voor is en uitsluitend met jouw toestemming kan ik na overleg contact opnemen met jouw reguliere behandelaar voor collegiaal overleg over je gezondheid en zal dit daarna met je bespreken. Ik informeer je over mijn voorlopige energetische diagnose en de mogelijke oorzaken die ten grondslag kunnen liggen van jouw klacht(en). Ik geef je eventueel adviezen mee op het gebied van leefstijl en voeding. 

1.11 Doorverwijzing en beëindiging van behandelingen

Ik verplicht mij om je als cliënt correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of een arts, indien mijn behandelingen niet geëigend en/of toereikend zijn. Als je voortzetting van het behandeltraject niet langer nodig acht, kun je de behandelovereenkomst altijd eenzijdig beëindigen. Als je dat doet tegen het advies van mij als therapeut in, kan ik je vragen schriftelijk te verklaren dat je zelf de verantwoordelijkheid neemt voor het voortijdig beëindigen van de behandelingen.

Als therapeut zal ik de behandelovereenkomst slechts eenzijdig onder schriftelijke vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van mij gevraagd kan worden dat ik de overeenkomst voortzet. Ik zal in een dergelijke situatie, waar mogelijk en indien jij dit wenst, hulp en advies blijven verlenen, totdat je een overeenkomst met een andere hulpverlener hebt kunnen sluiten. Ik zal mij inspannen een vervangende zorgverlener bereid te vinden jou als cliënt over te nemen, uiteraard met jouw goedkeuring. Op jouw verzoek zal ik ook je dossier overdragen. 

1.12 Privacyverklaring -  Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

In je dossier worden persoonsgegevens en contactgegevens vermeld. Het doel van de verwerking van deze gegevens is ten behoeve van de behandelovereenkomst die wij zijn aangegaan en zullen worden gedocumenteerd voor mijn boekhouding, eventuele declaraties aan de zorgverzekeraar en dossiervorming. Deze gegevens worden aan geen enkele andere partij verstrekt. Met jouw toestemming kunnen houw geanonimiseerde gegevens voor intercollegiaal overleg, onderzoek of studiedoeleinden gebruikt worden. Je contactgegevens dien ik 7 jaar te bewaren voor de belastingdienst en je dossiergegevens dien ik 20 jaar te bewaren volgens de WGBO. Indien zich een data-lek voordoet, ben ik verplicht dit onmiddellijk te melden aan jouw en de autoriteit persoonsgegevens.

1.13 Klachtenregeling

Indien je een klacht hebt over mijn zorgverlening stel ik het op prijs om dat eerst aan mij kenbaar te maken. Ik zal mij inspannen om daar met jou uit te komen. Komen wij er samen niet uit dan verzoek ik je om je formele klacht in te dienen bij de klachtenfunctionaris van de BvMT. Je vind de contactgegevens van deze functionaris op de website van de BvMT, www.bvmt.nl. De klachtenfunctionaris probeert dan, in overleg met jou en mij, tot een oplossing te komen.

Als er onder begeleiding van de klachtenfunctionaris geen voor jou bevredigende oplossing komt dan kun je je klacht voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. Hiervoor ben ik aangesloten bij een klacht- en geschillencommissie (bij SCAG) volgens de WKKGZ. 

 

Rhea Life Beauty and Soul is aangesloten bij:

BvMT

S.C.A.G.

Balens Europe